රුසියාව හා යුක්රේනය අතර ගැටුම | Russia and Ukraine War Updates Sinhala | 2022.12.17

Russia and Ukrain Crisis | රුසියාව හා යුක්රේනය අතර ගැටුම, 45 වන වැඩසටහනයි මේ. 🌏 හයවන වැඩසටහන https://www.youtube.com/watch?v=gMqtUg1WOvs හත්වන වැඩසටහන https://youtu.be/LnPvH66EJsc අටවන වැඩසටහන https://youtu.be/g50uaT2P_Tg නමවන වැඩසටහන https://youtu.be/EHuwv3Pb-TU දහවන වැඩසටහන https://youtu.be/AvoPfgKdz6w යුක්රේනය හා රුසියාව අතර කාලයක පටන් ඇති ව තිබු ආරවුල්…

රුසියාව හා යුක්රේනය අතර ගැටුම | Russia and Ukraine War Updates Sinhala | 2022.12.17

Source

Russia and Ukrain Crisis | රුසියාව හා යුක්රේනය අතර ගැටුම, 45 වන වැඩසටහනයි මේ. 🌏

හයවන වැඩසටහන
https://www.youtube.com/watch?v=gMqtUg1WOvs

හත්වන වැඩසටහන
https://youtu.be/LnPvH66EJsc

අටවන වැඩසටහන
https://youtu.be/g50uaT2P_Tg

නමවන වැඩසටහන
https://youtu.be/EHuwv3Pb-TU

දහවන වැඩසටහන
https://youtu.be/AvoPfgKdz6w

යුක්රේනය හා රුසියාව අතර කාලයක පටන් ඇති ව තිබු ආරවුල් සහත තත්වය මේ වන විට ලෝකයේ 03 වන ලෝක යුද්ධයක් දක්වා පැතිරෙමන් තිබෙනවා. මේ එහි වර්තමාන තත්වය සම්බන්ධව “360 ශිර්‍ ලංකා” යූ ටියුබ් නාලිකාව ගෙන එන වාර්තා වැඩසටහනකි.
#360Srilanka
#Ukraine
#Russia

tags –

#360srilanka ශ්‍රීලංකා
360 Sri anka
360 ශ්‍රි ලංකා
#russia
russia #ukraine
#360srilanka
russia ukraine #conflict
russia ukraine #news
russia ukraine tension
russia ukraine war
russia vs ukraine
ukraine and russia news
ukraine crisis
ukraine russia
ukraine russia #conflict
ukraine russia war
ukraine vs russia
life in russia
russia vs ukraine war #map
russian #invasion of ukraine map
ukraine map today
ukraine war #every #day
ukraine war map
360 Sri Lanka
russia vs ukraine war update
war in ukraine
ukraine war map today
ukraine russia news
russia and ukraine
sri lanka
sri lanka news
russia ukraine news
russia ukraine war
russia vs ukraine war map
russian invasion of ukraine map
ukraine war every day
hiru news
hiru tv