යුක්‍රේන අගනුවරට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර මාලාවක් / පුටින් බෙලරුසියාවට – Russia drone attack targets in Kyiv

LankaAnews – භූ දේශපාලනයේ සියළු තොරතුරු ගෙන එන විදෙස් පුවත් පිරි යූ ටියුබ් නාලිකාව.-http://www.youtube.com/c/LankaAnewsvideo මාධ්‍යවේදී අමල් අල්මේදා සමඟ http://www.lankaanews.com Voice by Amal Almeda ( Radio & web Journalist) ඉදිරිපත් කිරීම – අමල් අල්මේදා අප සමග සම්බන්ධවීම සදහා E Mail :…

යුක්‍රේන අගනුවරට ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර මාලාවක් / පුටින් බෙලරුසියාවට - Russia drone attack targets in Kyiv

Source

LankaAnews – භූ දේශපාලනයේ සියළු තොරතුරු ගෙන එන විදෙස් පුවත් පිරි යූ ටියුබ් නාලිකාව.-http://www.youtube.com/c/LankaAnewsvideo
මාධ්‍යවේදී අමල් අල්මේදා සමඟ
http://www.lankaanews.com
Voice by Amal Almeda ( Radio & web Journalist)
ඉදිරිපත් කිරීම – අමල් අල්මේදා
අප සමග සම්බන්ධවීම සදහා E Mail : [email protected] / [email protected]
YouTube : http://www.youtube.com/c/LankaAnewsvideo
Face Book – https://www.facebook.com/public/Amal-Almeda
Face Book – http://www.facebook.com/lankaAnews1/
#lankaanews #ලංකාඒනිවුස් #AmalAlmeda

Some Video Clips Credit – Some Original Video Clips owners